QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN

Thứ tư - 07/05/2014 02:23

SỞ GD - ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC

 
 

 


Số: 72/QĐ-THPTSĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 

 


    Sông Đốc, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn

đối với công chức, viên chức, nhân viên lập thành tích xuất sắc

trong thực hiện nhiệm vụ

--------------------------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị Hội đồng xét nâng lương và hội đồng thi đua khen thưởng của trường THPT Sông Đốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và nhân viên thuộc trường THPT Sông Đốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các văn bản trước đây Về việc quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và nhân viên thuộc trường THPT Sông Đốc.

 Điều 3. Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, tập thể công chức, viên chức và nhân viên thuộc trường THPT Sông Đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:     

-Như điều 3;

-Sở GDĐT (để b/c);

-Lưu: VT, CĐCS, TTCM.                                                                                                        

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Nguyên

 

 

QUY ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và nhân viên lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 72/QĐ-THPTSĐ ngày 07/ 04/2014 của Hiệu trưởng trường THPT Sông Đốc)

 

I-/ Đối tượng áp dụng:

Công chức, viên chức và nhân viên trong biên chế xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ đang làm việc tại trường THPT Sông Đốc.

II-/ Tiêu chuẩn công chức, viên chức và nhân viên được xét nâng bậc lương trước thời hạn:

Sau khi trao đổi với cấp ủy và ban chấp hành công đoàn cùng cấp, nay trường THPT Sông Đốc ban hành quy định về Tiêu chuẩn xét đề nghị nâng lương trước thời hạn (NLTTH) như sau:

- Đối tượng xét đề nghị là công chức, viên chức và nhân viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn căn cứ vào thành tích cao nhất mà công chức, viên chức và nhân viên đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và còn ít nhất từ 01 đến 12 tháng để nâng lương thường xuyên.

- Tỷ lệ người được NLTTH một năm không quá 10% tổng biên chế trả lương của đơn vị.

- Trong thời gian giữ bậc lương không vi phạm khuyết điểm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật.

- Không NLTTH 2 lần liên tiếp 2 bậc lương liền kề  đối với một người.

- Chưa xếp bậc cuối cùng trong ngạch.

III-/ Cấp độ về thành tích và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn:

1-/ Được xét nâng bậc lương trước 12 tháng đối với người lập thành tích một trong các hình thức sau:

- Được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại;

- Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ;

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục – Đào tạo và tương đương;

- Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tiếp và trong thời gian giữ bậc lương được tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

2-/ Được xét nâng bậc lương trước thời hạn  9 tháng đối với người lập thành tích một trong các hình thức sau:

- Được tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh;

- Ba năm liên tiếp đạt chiến sĩ thi đua cơ sở trong thời gian giữ bậc lương;

- Được tặng giấy khen, bằng khen về thành tích trong phong trào của Tỉnh Ủy, Tỉnh đoàn hoặc LĐLĐ tỉnh Cà Mau hai năm liên tiếp trong thời gian giữ bậc lương;

3-/ Được xét NLTTH 6 tháng đối với người lập thành tích một trong các hình thức sau:

- Được tặng Giấy khen Sở GD & ĐT Cà Mau hai lần trong thời gian giữ bậc lương;

- Được tặng giấy khen, bằng khen về thành tích trong phong trào của Tỉnh Ủy, Tỉnh đoàn hoặc LĐLĐ tỉnh Cà Mau một lần trong thời gian giữ bậc lương;

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hai lần liên tiếp trong thời gian giữ bậc lương;

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 02 năm liên tiếp trong thời gian giữ bậc lương.

IV-/ Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn:

1-/ Công chức, viên chức và nhân viên lập thành tích cao hơn từ trên xuống, hết người được nâng lương trước thời hạn 12 tháng, đến người NLTTH 9 tháng sau đó đến người NLTTH 6 tháng.

2-/ Khi công chức, viên chức và nhân có thành tích như nhau thì thứ tự ưu tiên như sau:

- Người có tuổi đời cao, chuẩn bị nghỉ hưu, nữ, dân tộc.

- Đã chủ trì thực hiện các đề tài, đề án cấp tỉnh trở lên đã được nghiệm thu đưa vào áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả; hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên.

- Có thêm những thành tích được khen thưởng, phong tặng, công nhận ở hình thức khác;

- Người chưa được nâng bậc lương sớm trong quá trình công tác.
- Người kiêm nhiệm thêm công tác Đảng, Đoàn thể.

Trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng NLTTH của trường quyết định.

V-/ Tổ chức thực hiện:

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và nhân viên được thực hiện cùng kỳ với xét nâng bậc lương thường xuyên (theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên, cùng thời điểm với xét nâng lương đợt 4 hàng năm).

Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, các ông (bà) tổ trưởng chuyên  môn, Kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn công chức, viên chức và nhân viên thuộc phạm vi phụ trách và tổ chức thực hiện quy định này.

Những người đủ điều kiện NLTTH phải làm đơn gửi cho Thường trực Hội đồng thi đua (qua Chủ tịch Công đoàn trường) và Kế toán trường trước 15 ngày so với ngày họp xét nâng lương đợt 4 hàng năm để theo dõi và tổ chức thực hiện.

Quy định này được thực hiện kể từ ngày 07/4/2014.

Quy định này có thể được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên về lĩnh vực này.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Nguyên

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

 

Kính gửi: Hội đồng xét nâng lương trường THPT Sông Đốc.

Tôi tên là:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .      sinh năm:. . . . . . . . . . . . .

Chức vụ (Đảng, CQ, ĐT):................................……………………………...

…………………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu kỹ Qui định nâng lương trước thời hạn của trường THPT Sông Đốc (Ban hành kèm theo Quyết định số: 72 QĐ-THPTSĐ ngày 07/ 04/2014 của Hiệu trưởng trường THPT Sông Đốc), tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng xét nâng lương trường THPT Sông Đốc xét NLTTH cho tôi.

Bậc lương hiện giữ:. . . . . Hệ số:. … . . , thời điểm nâng bậc lương:………….. ……….. .

Mã ngạch công chức, viên chức:. . ……………; Đã NLTT hạn ngày tháng năm nào ?. . . . ……………..     (nếu chưa NLTTH lần nào thì ghi “chưa”)

Tôi đề nghị Hội đồng xét nâng lương trường THPT Sông Đốc xét nâng lương trước hạn cho tôi từ bậc. . ……  lên bậc. . . ….., hệ số . . . ………… trước . . . tháng.

Lý do đề nghị NLTTH:……………………..……………………………….

…………………………………………………...…………………………..……

………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………   

Xin trân trọng cảm ơn.

Sông Đốc, ngày…..tháng….năm 20__

Người làm đơn

 

Tác giả bài viết: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Thông tin đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018
  Các em xem chi tiết Tại đây
  Báo sai sót cho Thầy Thành. Hạn chót 20/04/2018.

 • Thi nghề Tin học văn phòng lớp 11
  Thời gian: 7h00 ngày 22/04/2018
  Địa điểm: Trường THPT Sông Đốc.
  Lưu ý: Các em học sinh lớp 11 tham gia theo danh sách trên Bảng thông báo

Trường học kết nối
HS đăng nhập thi Quốc Gia
Đề án tuyển sinh 2017
Văn bản điện tử
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bộ Giáo dục - Đào tạo
UBND Tỉnh Cà Mau

04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:101 | lượt tải:18

O1 /2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao

Lượt xem:360 | lượt tải:20

31/2017/TT-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Lượt xem:701 | lượt tải:21

5855/BGDĐT-GDCTHSSV

Về việc phát động hưởng ứng Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018

Lượt xem:145 | lượt tải:19

5814/BGDĐT-GDTrH

Về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018

Lượt xem:745 | lượt tải:286

Thống kê

 • Đang truy cập44
 • Hôm nay2,333
 • Tháng hiện tại54,776
 • Tổng lượt truy cập2,293,234
Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây