Báo cáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 10/11/2013 22:27
Đảng viên trong Chi bộ xem và đóng góp cho đ/c Thảo hạn chót thứ 4/13/11/2013.

HUYỆN ỦY TRẦN VĂN THỜI

CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC

*

Số……-BC/CBTHPTSĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Sông Đốc, ngày…… Tháng…… năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện việc “học tập và

 làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

 

I.Đặc điểm chung

 1.Khái quát sơ nét về công tác Đảng:

Tổng số đảng viên: 17    nữ : 06     Chính thức: 14       Dự bị:03 chuyển đi: 01

 Kết quả phân loại đảng viên cuối năm học 2012-2013:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15

- Hoàn thành nhiệm vụ:00

- Không hoàn thành nhiệm vụ:00

2. Những thuận lợi, khó khăn:

a) Thuận lợi:

- Trong chi ủy phân công nhiệm vụ cho Bí thư, Phó bí thư, ủy viên cụ thể nên việc lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện không bị chồng chéo.

- Đảng viên trong chi bộ nghiêm túc chấp hành và thực hiện tốt việc “học tập và

 làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Các tổ chức bộ phận triển khai tốt việc tuyên truyền “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

b) Khó khăn và hạn chế:

- Thời gian đầu, việc triển khai thực hiện Chỉ thị còn lúng túng do thay đổi phương thức.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số học sinh trong nhà trường chưa thường xuyên, dẫn tới nhận thức và hành động còn hạn chế.

- Vẫn còn tình trạng giáo viên lãng phí thời gian, chưa chịu khó tìm tòi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, một số ít giáo viên chủ nhiệm chưa thực sự tâm huyết với học sinh.

- Một số  học sinh lãng phí thời gian, trốn học, bỏ tiết học đi chơi Games, xin thêm tiền cha mẹ rồi đi chơi. Một số khác chấp hành luật ATGT chưa tốt.

 * Nguyên nhân của những hạn chế trên:

- Nguyên nhân khách quan: Việc học tập và làm theo Bác là một nhiệm vụ của cả đời, không thể ngày một ngày hai mà tiến bộ ngay được, đòi hỏi phải kiên trì và phải có tâm sáng. Hơn nữa, các em học sinh lại đang trong giai đoạn cần phải có sự giáo dục nhiều. Một số giáo viên mới ra trường chưa được bồi dưỡng, rèn luyện nhiều về đạo đức cách mạng.

- Nguyên nhân chủ quan: Việc phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội  trong việc giáo dục học sinh chưa phát huy hết hiệu quả. Một số phụ huynh học sinh phó mặc việc dạy dỗ con em mình cho nhà trường; thậm chí không biết con mình học lớp nào, học những buổi nào chính khóa, những buổi nào ngoại khóa, phụ đạo,…

II. Kết quả thực hiện

1.Về thực hiện các văn bản chỉ đạo, công tác tuyên truyền và triển khai chuyên đề năm 2013.

a) Kết quả triển khai các văn bản:

- Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện tốt Công văn số 496-CV/HU và Kế hoạch số 45-KH/HU của huyện ủy.

 Ngay sau khi có Công văn số 496-CV/HU, ngày 03 tháng 1 năm 2013 của Huyện ủy về việc “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ trường đã  tổ chức học tập quán triệt đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nghiêm túc, đúng quy trình hướng dẫn của Huyện ủy bao gồm các đồng chí trong Chi bộ, các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ cốt cán và đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

Trên cơ sở Kế hoạch số 45-KH/HU , ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc “triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” .Chi bộ đã họp mở rộng và triển khai các nội dung tới các đồng chí trong Chi bộ, các tổ chức đoàn thể nội dung Chỉ thị 03, các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc triển khai việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo đến toàn thể cán bộ đảng viên, nhân viên và học sinh.

b) Kết quả triển khai chuyên đề năm 2013

Thực hiện theo kế hoạch số 45-KH/HU Chi ủy chi bộ đã tiến hành lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hai chuyên đề: Sinh hoạt chuyên đề tháng 5/ 2013“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng số 17/17 đảng viên tham dự chiếm tỉ lệ 100%. Sinh hoạt chuyên đề tháng 8/ 2013“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về tận tụy, trách nhiệm, trung thực trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức ngày 20/8/2013 và ngày 24/8/2013. Tổng số 15/16 đảng viên tham dự chiếm tỉ lệ 93,8%.

c) Công tác tuyên truyền:

- Công tác tuyên truyền có vai trò và ý nghĩa rất lớn tác động đến nhận thức của giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh…trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà chi bộ đã chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, các tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên, công đoàn trong nhà trường nghiêm túc quán triệt sâu rộng tới từng giáo viên, nhân viên và học sinh với nhiều hình thức. Lãnh đạo triển khai, tuyên truyền gắn với việc sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ. Đoàn trường tuyên truyền, quán triệt trong các buổi sinh hoạt Đoàn, các tiết chào cờ thứ hai đầu tuần cho học sinh kể những câu chuyện về Bác. Đặc biệt là những mẩu chuyện mà các Chi đoàn Học sinh kể và những chuyển biến, việc làm thiết thực của các em sau khi được học tập tấm gương của Bác. Các chi đoàn thực hiện rất tốt là 12C1, 11C1, 10C1, …

- Ngoài ra Chi bộ, Lãnh đạo trường còn chỉ đạo Ban quản trị trang Website của trường xây dựng chuyên mục từng bước xây dựng chuyên mục Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ phận chuyên môn của Nhà trường cũng chỉ đạo các bộ môn có liên quan lồng ghép tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết học (  Một số môn làm rất tốt việc lồng ghép này là các môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Giáo dục công dân…) và lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Về kết quả thực hiện việc “học tập” và “làm theo”, cụ thể ở một số nội dung sau:

a) Kết quả việc tổ chức Hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Trong buổi sinh hoạt chi bộ tháng 5/2013 chi bộ đã biểu dương 02 đồng chí: Nguyễn Tấn Nguyên và Võ Diễm Hậu đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

b) Việc triển khai sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo nội dung Công văn số 58-CV/BPGV, ngày 19 tháng 02 năm 2013 về việc “hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ năm 2013”:

* Cách thức tổ chức thực hiện:

- Sinh hoạt chi bộ trong tháng 5 /2013 tổ chức chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đồng chí Phạm Văn Hùng báo cáo lại chuyên đề trên cho đảng viên nghe và cùng trao đổi, thảo luận.

- Sinh hoạt chi bộ trong tháng 8 /2013 tổ chức chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về tận tụy, trách nhiệm, trung thực trong thực hiện nhiệm vụ”. Chi bộ phân công 4 nhóm thực hiện chuyên đề trên trong ngày 20/8/2013 và báo cáo vào ngày 24/8/2013 cho đảng viên nghe và thảo luận.

* Số liệu cụ thể:

- Số Đảng viên tham gia sinh hoạt trong tháng 5 /2013: 17/17 đảng viên tham dự chiếm tỉ lệ 100%.

- Số Đảng viên tham gia sinh hoạt trong tháng 8/2013: 15/16 đảng viên tham dự chiếm tỉ lệ 93,8%.

c) Kết quả xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ chuyên đề và tổ chức đăng kí bổ sung việc “làm theo” năm 2013 trong tập thể và cá nhân của chi bộ theo hướng dẫn số 71/HD/BPGV, ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Bộ phận giúp việc cấp huyện

Có 17/17 đảng viên đăng kí bổ sung việc “làm theo” năm 2013 chiếm tỉ lệ 100%.

d) Kết quả tổ chức thực hiện hướng dẫn số 89/HD/BPGV, ngày 28 tháng 8 năm 2013 của bộ phận giúp việc cấp Huyện về việc “ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ”

Cách thức tổ chức thực hiện: phân công 1 đồng chí viết báo cáo và báo cáo trong sinh hoạt chi bộ.

Nội dung của mỗi kì sinh hoạt: nghe báo cáo viên báo cáo lại sau đó đảng viên thảo luận, đóng góp.

đ) Những mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

 Đã có những cá nhân làm gương sáng trước tập thể: Tiêu biểu như  đồng chí: Huỳnh Lộc Thuận, Nguyễn Cảnh Tiên, Phạm Văn Hùng, Phạm Thị Quỳnh Nga, Huỳnh Thị Thu Thảo, Nguyễn Tấn Nguyên, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Tuấn Em, Võ Diễm Hậu, Trần Đức Duy, tận tụy trong mọi công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ giáo viên khác rất tích cực trong các phong trào.

- Về Học sinh : có em Lê Kim Ngân, Trịnh Thị Hoài My: nghèo nhưng có tinh thần vượt khó, học giỏi, hoạt động phong trào tích cực; em Lê Thị Liên, Võ Nguyên Phúc - Bí thư chi đoàn : Vừa học tập tốt , gương mẫu vừa hoàn thành tốt mọi công việc phụ trách.

e) Công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện “ Làm theo”  gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể, cá nhân từng Đảng viên trong năm 2013 được thực hiện trong chi bộ

* Công tác chỉ đạo.

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, chi bộ đã họp và chỉ đạo đối với các tổ chuyên môn, nhấn mạnh với các đồng chí đảng viên luôn quan tâm tới chất lượng chuyên môn do nhu cầu của xã hội; vì vậy các tổ cần phải có bước đột phá, nâng cao chất lượng giảng dạy mang tính đồng đều trong cả Tổ. Tích cực đổi mới trong kiểm tra, đánh giá. Luôn chỉ đạo tổ văn phòng thực nghiệm cải cách hành chính có hiệu quả rõ nét.

- Kết quả bước đầu cho thấy công tác chỉ đạo đã phát huy hiệu quả rất tốt. Đối với Tổ văn phòng luôn duy trì và thực hiện tốt việc chấp hành giờ giấc làm việc; giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, niềm nở hướng dẫn phụ huynh, học sinh, nhân dân đến liên hệ công việc. Công tác tài chính luôn được công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời các chế độ cho GV, nhân viên, HS; Trường được tặng danh hiệu  tập thể LĐTT, có 02 Tổ: Tổ Toán, Tổ Sinh- Hóa- Địa có nhiều thành tích và được Giám đốc Sở GD & ĐT tặng giấy khen, có 10 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, xây dựng được 20 sáng kiến kinh nghiệm.

* Công tác kiểm tra, đôn đốc

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc ở tất cả các mặt, từ hoạt động chuyên môn đến hoạt động đoàn thể, qua đó nắm bắt thông tin hai chiều về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể và cá nhân trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Hàng tháng, hàng quý các tập thể và cá nhân đều báo cáo với Chi bộ, lãnh đạo trường trong các phiên sinh hoạt chi bộ.

III. Đánh giá chung về sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân năm 2013 so với những năm trước đây, nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế:

Qua 3 năm thực hiện việc lồng ghép giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong các môn học và các hoạt động giáo dục đồng thời đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhà trường, thầy và trò trường THPT Sông Đốc đã đạt nhiều thành tích từ  nhận thức đến hành động, cụ thể như sau:

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường đã nhận thức đúng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xác định rõ việc học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Hồ Chí Minh là việc của cả đời, chứ không chỉ ngày một ngày hai. Cho nên Cán bộ, GV, nhân viên. HS Trường THPT Sông Đốc đã kiên trì học tập và làm theo Bác từ những cái nhỏ bé, giản dị nhất. Đã có những biểu hiện cụ thể như:

+Các cuộc họp ngắn gọn, đúng thời gian và hiệu quả hơn.

+ Giáo viên có trách nhiệm và tận tụy với học sinh hơn. Tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ tay nghề ngày được phát huy.

+ Tỉ lệ học sinh giỏi ngày càng cao, chất lượng mũi nhọn, giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên rõ rệt; trường học thân thiện môi trường làm việc, công tác giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh vui vẻ thân thiện, tích cực, hiệu quả; tinh thần, thái độ, động cơ học tập của học sinh được chuyển biến ngày càng tốt hơn.

 +Không có tình trạng tham ô, hối lộ hay các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.

+Cán bộ, giáo viên nhân viên , bộ phận văn phòng làm việc hành chính đúng giờ. Tiếp đón và giải quyết công việc cho phụ huynh và học sinh niềm nở, nhanh chóng, hiệu quả ( VD như rút học bạ, chuyển trường, xin giấy xác nhận….).

+Mỗi tổ chức, cá nhân đều  xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần ngày cụ thể, làm việc theo kế hoạch khoa học, hiệu quả ; có lịch để tiếp đón và lắng nghe những phản ánh, góp ý của dân và phụ huynh, học sinh.

- Một số giáo viên đã kiên trì bỏ được thuốc lá: cụ thể như đồng chí Võ Văn Thoại. 02 giáo viên không hút thuốc lá trong khuôn viên trường học (Nguyễn Đình Thi, Lê Thanh Nhàn).

IV. Phương hướng nhiệm vụ cơ bản thực hiện năm 2014:

-Trong chi ủy đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đoàn viên thanh niên theo chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh.

- Chi uỷ tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của chi bộ, đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc.

 -Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, cơ quan, gắn với chương trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại trường học, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đoàn viên thanh niên theo chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và học sinh tin tưởng, thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

V. Những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị trong thự hiện việc “học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

 

 

T/M CHI ỦY CHI BỘ

 BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Tấn Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

         

         

 

Tác giả: Huỳnh Thị Thu Thảo

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:1037 | lượt tải:370

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:1232 | lượt tải:348

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:1993 | lượt tải:724

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:9438 | lượt tải:4204

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:4183 | lượt tải:1457
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay13,449
 • Tháng hiện tại17,087
 • Tổng lượt truy cập13,278,646
Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.Robert South
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây