KH THI GVCNG NĂM HỌC 2016-2017

Thứ sáu - 03/02/2017 02:16
       SỞ GD& ĐT CÀ MAU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
         Số: 14 /KH-THPT                                            Sông Đốc, ngày 03 tháng 02  năm 2017
                       
                                                               KẾ HOẠCH
                                 Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi
                                                     Năm học 2016-2017
         Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
        Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THPT Sông Đốc,
       Trường THPT Sông Đốc xây dựng kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường chuẩn bị dự thi cấp tỉnh trong năm học 2016-2017 (Dự kiến trong tháng 4/2017), đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.
Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức bình bầu phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
Tuyển chọn GVCNG cấp trường tham gia Hội thi GVCNG cấp tỉnh trong năm học 2016-2017.
II. BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG
1. Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi
a) Đối tượng
Tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường: 21 GVCN đang làm công tác chủ nhiệm năm học 2016-2017.
b) Điều kiện
Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng đối với giáo viên phổ thông, được xếp loại công chức viên chức đạt từ loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (sử dụng kết quả đánh giá năm gần nhất của năm dự thi);
Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;
Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.
2. Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
2.1. Nội dung bình bầu
a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;
b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;
d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;
đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh).
2.2. Quy trình và cách thức bình bầu
a) Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm: số chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi hoặc trong năm học 2016-2017; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.
b) Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công cố kết quả.
c) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
d) Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.
3. Thời gian, địa điểm, tổ chức hội thi:
- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Ngày 11/3/2017.
- Thời gian tổ chức bình xét: 8g 00 ngày 19/3/2017.
- Địa diểm: Tại trường THPT Sông Đốc
4. Tổng kết và công bố kết quả:
Sau 3 ngày tổ chức thi, nhà trường sẽ công bố kết quả GVCNG cấp trường, GV đạt GVCNG cấp trường được khen thưởng theo quy định hiện hành.
III. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017 được trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của đơn vị và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban tổ chức Hội thi.
- GVCN hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định, đăng ký và nộp đúng thời gian.
- Các tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch này đến từng giáo viên trong tổ và động viên, khuyến khích tham gia.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường của trường THPT Sông Đốc năm học 2016-2017.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- HT, PHT;
- TTTCM;
- GVCN;
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
Nguyễn Tấn Nguyên
 
 

Tác giả: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:2189 | lượt tải:523

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:2093 | lượt tải:519

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:4493 | lượt tải:1168

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:11398 | lượt tải:4657

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:6168 | lượt tải:1841
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay2,576
 • Tháng hiện tại10,331
 • Tổng lượt truy cập18,279,840
Ðối với tôi, sự thật trong tình bạn là thiêng liêng không kém một cuộc hôn nhân vĩnh cửu.Katherine
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây