---=== Trường THPT Sông Đốc ===---

https://thptsongdoc.edu.vn


QUY CHẾ DÂN CHỦ

      SỞ GD & ĐT CÀ MAU            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                ²²²²                                                        

                                                                       Sông Đốc, ngày  30  tháng 9  năm 2013

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành theo quyết định số 160/QĐ-QCDC

Ngày 30/9/2013 của Hiệu trưởng trường THPT Sông Đốc)

 

- Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế hoạt động của nhà trường;

- Căn cứ vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo của Sở GD&ĐT Cà Mau, Công đoàn ngành GD&ĐT Cà Mau và Chi bộ Đảng trường THPT Sông Đốc;

- Căn cứ cuộc họp liên tịch ngày   tháng   năm 20   , sau khi trao đổi thống nhất với BCH Công đoàn nhà trường và trên cơ sở lấy ý kiến của CBCC tại Hội nghị công viên chức các tổ bộ môn ngày 22 tháng 9 năm 2013,

 Hiệu trưởng trường THPT SÔNG ĐỐC ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường

          1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho công chức, viên chức được quyền giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường, làm cho nhà trường thực sự là của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, học sinh và của nhân dân.

          2.Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, của lãnh đạo, giáo viên, học sinh theo luật định góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỉ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường

          1.Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, bộ phận, đoàn thể trong nhà trường.

          2.Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

          3.Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và hoạt động của nhà trường.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh

         Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

CHƯƠNG II

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG

MỤC 1

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

Điều 4. Hiệu trưởng là do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lí các hoạt động của nhà trường.

              Hiệu trưởng có trách nhiệm:

          1. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

          2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, công chức, viên chức và của học sinh trong quy chế này.

          3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, các tổ chức, bộ phận, đoàn thể trong nhà trường và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể biết và báo cáo lên cấp trên.

          4. Thực hiện chế độ hội họp đúng định kỳ, như: họp giao ban, họp Hội đồng sư phạm, họp liên tịch và Hội nghị công chức - viên chức đầu năm.

          5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định của Nhà nước, công khai các quyền lợi, chế độ chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với công chức, viên chức và học sinh.

          6. Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến; trù dập, dấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.

          7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, bộ phận, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động nhà trường.

          8. Bảo vệ và giữ uy tín của nhà trường, của công chức, viên chức.

          9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của công chức, viên chức, trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của công chức, viên chức theo thẩm quyền được giao.

          10. Phối hợp tổ chức Công đoàn nhà trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.

Điều 5. Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, bộ phận, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định.

          1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học hoặc các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.

          2. Quy trình quản lý, những vấn đề về chức năng của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

          3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức.

          4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động, dịch vụ sản xuất của trường.

          5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.

          6. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

Điều 6. Công chức, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm:

          1.Thực hiện các nhiệm vụ và quyền lợi của công chức, viên chức theo quy định của Luật Công chức, Viên chức và Luật  Giáo dục.

          2.Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

          3. Kiên quyết đấu tranh chống hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường.

          4. Thực hiện đúng Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật phòng chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

          5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của công chức, viên chức; tôn trọng đồng nghiệp và học sinh; bảo vệ uy tin của nhà trường.

Điều 7. Những việc công chức, viên chức được biết, tham gia, đóng góp ý kiến, giám sát, kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, bộ phận đoàn thể trong nhà trường.

          1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với công chức, viên chức.

          2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

     3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo.

     4. Công khai các khoản đóng góp của công chức, viên chức và học sinh và các khoản hỗ trợ của các lực lượng xã hội, của địa phương; việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu – chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

     5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và học sinh.

     6. Việc thực hiện nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

     7. Những vấn đề tuyển sinh và thực hiện Quy chế thi từng năm học.

     8. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

NHỮNG VIỆC HỌC SINH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

Điều 8. Những việc học sinh được biết

          Học sinh phải được biết những nội dung sau đây:

          1.Chủ trương, chế độ chính sách của nhà nước, của ngành và những quy định của nhà trường đối với học sinh.

          2. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch học tập, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch hoạt động của nhà trường hàng năm.

          3. Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.

          4. Chủ trương, kế hoạch tổ chức cho học sinh phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS HCM, gia nhập các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Điều 9. Những việc học sinh được tham gia ý kiến

          1. Nội quy, quy định của trường có liên quan đến học sinh.

          2. Tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến học sinh.

          3. Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi học tập của học sinh.

MỤC 4

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG

    Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục.

Điều 10: Trách nhiệm của nhà trường

          Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho các phó Hiệu trưởng thực hiện những việc sau đây:

          1. Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch nhiệm vụ năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của học sinh, công chức, viên chức trong nhà trường.

          2. Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.

          3. Định kỳ ít nhất trong năm học có 2 lần ( đầu năm học và đầu học kì II) tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ học sinh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ của năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ học sinh, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của học sinh.

          4. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và các bậc cha mẹ học sinh để phản ánh cho Hiệu trưởng.

          5. Kịp thời thông báo chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đối với công chức, viên chức, học sinh trong nhà trường.

          6. Đặt hộp thư góp ý hoặc các hình thức góp ý khác để cá nhân, các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường thuận lợi trong việc góp ý kiến.

          7. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.

MỤC 5

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN,

BỘ PHẬN, ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 11. Trách nhiệm của bộ máy quản lí của trường

          Tổ trưởng bộ môn là người đại diện cho nhà trường có trách nhiệm:

          1. Tham mưu, đề xuất giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của Quy chế này.

          2. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong nhà trường.

          3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong nhà trường, giữa các tổ, bộ phận với nhau và giữa tổ với nhà trường; thực hiện  đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ, bộ phận và những quy định của Luật Giáo dụcc, Điều lệ nhà trường.

Điều 12. Trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường

          Ngưới đứng đầu các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức có trách nhiệm:

          1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

          2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các thể, các tổ chức dân chủ, bàn bạc các chủ trương biện pháp thực các nhiệm vụ của nhà trường…

          3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng  giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ. Có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm Quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cho cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lí để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường

          1. Ban đại điện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến của cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết những vấn đề sau đây:

          - Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp  giữa nhà trường với gia đình để giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh.

          - Vận  động các bậc cha, mẹ học sinh  thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo qui định.

          - Vận động các bậc cha, mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục của nhà trường và ở địa phương.

          2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban Đại diện cha, mẹ học sinh về  những vấn đề lien quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

CHƯƠNG III

QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA NHÀ TRƯỜNG

VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÍ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 14. Nhà trường với cơ quan quản lí cấp trên

          1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lí cấp trên. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, kịp thời và nghiêm túc.

          2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.

          3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ ràng trong việc quản lí chỉ đạo của cấp trên, góp ý, kiến nghị đối với cơ quan quản lí cấp trên bằng văn bản hoặc thong qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn nghiêm túc chấp hành việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên.

Điều 15. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương

          Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi  học tập của học sinh.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện cụ thể hóa những quy định trong Quy chế này cho phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.

Điều 17. Cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Tác giả: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây