NỘI QUY CƠ QUAN

Thứ tư - 02/10/2013 23:45

                SỞ GD&ĐT CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
 
   
 

 

 

NỘI QUY, QUY CHẾ CƠ QUAN

(Được ban hành kèm theo Quyết định số:163 /QĐ-NQ-QCCQ, ngày 30 /9 /2013

của Hiệu trưởng trường THPT Sông Đốc)

I. NỘI QUY CƠ QUAN

           Tất cả các cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường phải:

1. Chấp hành tốt tất cả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế cơ quan, đặc biệt là chấp hành tốt Luật Giáo Dục và tuyệt đối không vi phạm vào những điều nhà giáo không được làm.

2. Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo trường, lãnh đạo ngành.

3. Lên lớp, đến cơ quan, họp hành, sinh hoạt các đoàn thể, tham gia các hoạt động ... phải đúng giờ giấc, đúng quy định. Nghỉ hoạt động phải có đơn xin phép trước và được sự đồng ý của lãnh đạo. Nghỉ vì việc riêng không quá 2 ngày/tháng, giáo viên tự bố trí người dạy sau khi thông qua tổ trưởng và lãnh đạo trường, không bố trí được xem như bỏ tiết.

4. Nhà giáo phải có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định: Bài soạn, sổ kế hoạch giáo dục theo tuần, sổ dự giờ thăm lớp, sổ chủ nhiệm, sổ điểm cá nhân, sổ ghi chép và một số loại hồ sơ, kế hoạch khác theo yêu cầu của lãnh đạo trường.

5. Ăn mặc, giao tiếp: chỉnh tề, mô phạm, nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện quy chế cơ quan; thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

-Lễ phục: Nam: áo sơ mi, thắt cavat; Nữ: áo dài truyền thống.

-Không được mặt đồ bộ, quần jean, áo thun trong giờ hành chính.

6. Không hút thuốc lá, không uống rượu say trong giờ làm việc, có uống rượu bia không được lên lớp. Không sử dụng điện thoại di động trong giờ dạy học.

7. Bảo vệ, tiết kiệm của công; giữ gìn vệ sinh cơ quan.

8. Đoàn kết nội bộ, gắn bó với tập thể cơ quan; tương trợ thân ái cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau.

9. Có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc: tham mưu góp ý xây dựng nhóm, tổ, cơ quan; xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

10. Luôn tu dưỡng học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lập trường tư tưởng và phẩm chất đạo đức theo tiêu chuẩn, yêu cầu của ngành.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo trường

1.1. Hiệu trưởng (Nguyễn Tấn Nguyên)

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường.

- Thực hiện các nghị quyết, quyết nghị của Hội đồng giáo dục nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên.

- Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT: thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận vào học bạ, quyết định khen thưởng và kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định.

1.2.Phó hiệu trưởng:

1.2.1. Trần Thanh Sơn:

       - Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết công việc chung của nhà trường và giải quyết công việc được hiệu trưởng ủy quyền phân công.

          - Phó chủ tịch Hội đồng TĐ-KT, cùng với Hội đồng TĐ-KT tổ chức, thực hiện các hoạt động thi đua của nhà trường, chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi hoạt động thi đua của tổ Hành chính và tổ Toán.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

- Lĩnh vực công tác:

          + Quản lý và điều hành các tổ chuyên môn; kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chuyên môn theo định kỳ; quản lý các hoạt động dạy – học của giáo viên và học sinh. Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy và học.

          + Xây dựng quy chế chuyên môn, các kế hoạch có liên quan đến hoạt động chuyên môn (thi GVDG, BDHSG, phụ đạo, dạy thêm, đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra đánh giá,…); hỗ trợ cùng hiệu trưởng phân công giáo viên từng học kỳ, năm học.

          + Kiểm tra hồ sơ sổ sách, ký duyệt giáo án của tổ trưởng chuyên môn và giáo viên theo định kỳ.

          + Thực hiện kế hoạch kiểm tra HĐSP và chuyên đề giáo viên theo quy định; tham gia nhận xét, đánh giá, xếp loại chuyên môn giáo viên cuối năm.

          + Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ của học sinh khối 11 theo quy định.

          + Quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn.

1.2.2. Huỳnh Thị Thu Thảo:

       - Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết công việc chung của nhà trường và giải quyết công việc được hiệu trưởng ủy quyền, phân công.

          - Phó chủ tịch Hội đồng TĐ-KT, cùng với Hội đồng TĐ-KT tổ chức thực hiện các hoạt động thi đua của nhà trường, chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi hoạt động thi đua của tổ Sinh-Hóa-Địa và tổ Lý-Tin-KT.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

- Lĩnh vực công tác:

+ Quản lý hồ sơ tài sản và tài sản của nhà trường. Xây dựng kế hoạch mua sắm, duy trì, bảo quản, sử dụng sửa chữa tài sản đúng quy định.

+ Lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi các buổi lao động theo từng tháng, học kỳ và cả năm học.

+ Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên.

+ Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, NGLL,.

+ Quản lý các phòng chức năng.

+ Tổ trưởng tổ kiểm tra nề nếp, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nề nếp của học sinh.

+ Quản lý và theo dõi quĩ hỗ trợ của mạnh thường quân, các tổ chức, đơn vị ngoài nhà trường.

2. Chủ tịch Công Đoàn:

          - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng TĐ-KT, cùng với hiệu trưởng tổ chức, thực hiện các hoạt động thi đua, xét công nhận kết quả thi đua và đề nghị các danh hiệu thi đua lên cấp trên. Theo dõi, kiểm tra các hoạt động thi đua của tổ Văn-Sử-CD và tổ Ngoại ngữ-Năng khiếu.

          - Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thực hiện các nhiệm vụ thanh tra theo quy định.

          - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thân cho LĐ-GV-NV trong nhà trường. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

          - Tổ chức, lãnh đạo, điều hành Ban chấp hành Công đoàn, công đoàn viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của nhà trường, của ngành và của địa phương.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

3. Bí thư Đoàn thanh niên:

          - Thành viên của Hội đồng TĐ-KT, cùng với Hội đồng TĐ-KT tổ chức, thực hiện các hoạt động thi đua, tham gia xét và công nhận kết quả thi đua của các tổ chức cá nhân trong đơn vị.

          - Tổ phó tổ kiểm tra nề nếp, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nề nếp của HS. Theo dõi chuyên cần của GV ở các buổi sinh hoạt dưới cờ, chào cờ đầu tuần, các buổi lễ, các buổi sinh hoạt 15 phút đầu buổi của GVCN lớp.

          - Tổ chức, lãnh đạo, điều hành Ban chấp hành Đoàn thanh niên, các chi đoàn thực hiện có hiệu quả các phong trào của HS và giáo viên của nhà trường, các phong trào của ngành và của địa phương.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

4. Các tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn theo năm học, tháng, tuần. Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học và kế hoạch năm học của trường.

- Chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của tổ chuyên môn. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh thuộc môn mình quản lý.

- Tổ chức, theo dõi việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên và đề xuất khen thưởng kỉ luật theo quy định.

- Tập trung ý kiến tham mưu với lãnh đạo, có các giải pháp sáng tạo trong điều hành hoạt động chuyên môn.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động của tổ và các báo cáo chuyên môn khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Tổ chức việc họp định kỳ đúng lịch, chất lượng và hiệu quả.

- Tổ chức, thực hiện và quản lý các hoạt động thi đua của tổ đúng quy định; xét kết quả thi đua của tổ khách quan, công bằng và kịp thời.

5. Giáo viên

5.1. Đối với giáo viên bộ môn

- Thân thiện và chân thành với học sinh, với đồng nghiệp và với cơ quan đơn vị góp phần tích cực vào việc xây dựng “ Trường học thân thiên, học sinh tích cực”. 

- Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài, dạy thực hành thí nghiệm, kiểm tra đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong giờ lên lớp và các họat động giáo dục khác do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn về chất lượng bộ môn mình giảng dạy.

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

- Thực hiện điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Giữ gìn phẩm chát, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Phối hợp với GVCN, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Đại diện CMHS trong dạy học và giáo dục học sinh.

- Tích cực tham gia các phong trao của tổ, trường, ngành và của địa phương tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

Ngoài những điều quy định đối với giáo bộ môn thì giáo viên chủ nhiệm còn có những nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao đối với mọi hoạt động của lớp chủ nhiệm.

- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp.

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối học kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

6. Thư kí hội đồng (Lữ Thu Linh)

- Ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung các cuộc họp. Bảo quản giữ gìn sổ nghị quyết và các văn bản có liên quan.

- Thống kê, tổng hợp số liệu, soạn thảo văn bản báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Chuẩn bị và chịu trách nhiệm chính phần hội họp của nhà trường (Khai mạc, trang trí...).

- Chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công tác.

7. Giáo viên kiêm nhiệm - nhân viên

7.1.. Nhân viên Kế toán (Lã Thị Mỵ)

- Xây dựng kế hoạch dự toán thu chi hằng năm đúng, đủ, kịp thời.

- Đảm bảo chế độ chính sách chi trả cho lãnh đạo, giáo viên, nhân viên.

- Hồ sơ, sổ sách, chứng từ: Đúng quy định, sạch sẽ, khoa học.

- Lập hồ sơ tài sản, theo dõi và quản lý tài sản đúng quy định.

7.2. Nhân viên Thư viện (Phạm Thị Thúy)

- Phải thân thiện, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.

- Tổ chức hoạt động thư viện tốt, hiệu quả.

- Kiểm kê, tham mưu thanh lý, mua sắm SGK, sách tham khảo,…kịp thời, đúng quy định.

- Lập hồ sơ thư viện đúng quy định. Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị cho thư viện đạt chuẩn vào đầu năm học 2014-2015.

7.3. Giáo viên kiêm nhiệm thủ quỹ (Lê Tuynh)

- Đảm bảo nghiêm ngặt nguyên tắc thủ quỹ.

- Thực hiện chi trả lương, chế độ chính sách: kịp thời, thuận lợi cho lãnh đạo - giáo viên – nhân viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

7.4. Giáo viên kiêm nhiệm Văn thư (Bùi Thị Gấm)

- Phải thân thiện, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, có thái độ cởi mở, thân thiện, đúng mực và có trách nhiệm khi tiếp khách.

- Đảm bảo vệ sinh, khoa học sạch sẽ, gọn gàng phòng làm việc.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc quản lý, lưu giữ hồ sơ, sổ sách...của nhà trường; cấp phát văn bằng, chứng chỉ; quản lý con dấu của nhà trường.

- Tiếp nhận, gửi công văn đúng quy định.

- Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

7.5. Bảo vệ (và Trịnh Văn Xía)

* Vũ Kim Triều

- Chủ động đảm bảo an ninh khu vực cơ quan vào ban ngày.

- Trực trống đúng thời gian quy định.

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ toàn bộ tài sản cơ quan vào ban ngày.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của tổ hành chính và của lãnh đạo đơn vị.

* Trịnh Văn Xía

- Chủ động đảm bảo an ninh khu vực cơ quan vào ban đêm.

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ toàn bộ tài sản cơ quan vào ban đêm.

- Làm vệ sinh sạch sẽ 2 nhà vệ sinh của học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của tổ hành chính và của lãnh đạo đơn vị.

7.6. Nhân viên y tế học đường, tạp vụ

* Nhân viên y tế học đường (Trần Thị Toan)

- Phải thân thiện, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.

- Chăm sóc, sơ cứu sức khoẻ ban đầu cho giáo viên và học sinh, kịp thời đưa học sinh đi cấp cứu trong những trường hợp cần thiết.

- Sử dụng tủ thuốc đúng mục đích. Lập sổ theo dõi cấp, phát thuốc đúng quy định.

- Tư vấn về công tác Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho giáo viên và học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của tổ hành chính và của lãnh đạo đơn vị.

* Nhân viên tạp vụ (Đào Thị Sáu)

- Phải thân thiện, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.

- Đảm bảo đủ nước uống cho giáo viên.

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc của giáo viên.

- Chăm sóc cây xanh khuôn viên trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của tổ hành chính và của lãnh đạo đơn vị.

7.7. Giáo viên kiêm nhiệm thiết bị trường học (Phạm Thị Thanh Ngà)

- Phải thân thiện, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.

- Bảo quản, sắp xếp thiết bị khoa học. Lập sổ theo dõi đầy đủ, chính xác. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo về tình trạng thiết bị, việc sử dụng của giáo viên theo định kỳ.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

7.8. Giáo viên kiêm nhiệm phòng TN Hóa-Sinh (Lương Thị Loan và Ngô Phương Thảo)

- Phải thân thiện, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.

- Bảo quản, sắp xếp thiết bị, hóa chất khoa học. Lập sổ theo dõi đầy đủ, chính xác. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo về tình trạng thiết bị, hóa chất, việc sử dụng của giáo viên theo định kỳ.

- Cùng với giáo viên bộ môn chuẩn bị đồ dùng, hóa chất,…cho tiết TN, thực hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân của lãnh đạo đơn vị.

7.9. Giáo viên kiêm nhiệm phòng máy tính và CNTT (Nguyễn Đình Thành)

- Phải thân thiện, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.

- Bảo quản, duy trì, sửa chữa, cài đặt 2 phòng máy tính, máy văn phòng; quản lý, cài đặt, điều hành các phần mềm quản lý của nhà trường.

- Kiểm kê, tham mưu việc sửa chữa, mua sắm mới, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo về tình trạng máy móc và việc sử dụng của giáo viên theo định kỳ.

 

                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                            (Đã ký)

                                                   NGUYỄN TẤN NGUYÊN

                                                               

Tác giả: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:2425 | lượt tải:538

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:2203 | lượt tải:550

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:4814 | lượt tải:1215

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:11728 | lượt tải:4686

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:6529 | lượt tải:1879
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm35
 • Hôm nay11,164
 • Tháng hiện tại306,821
 • Tổng lượt truy cập18,921,895
Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây