Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm về nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Thứ năm - 07/03/2019 00:51

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm về nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm về nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm về nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
      HUYỆN ỦY TRẦN VĂN THỜI                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                           
                              *                                                    Sông Đốc, ngày 05 tháng 03 năm 2019
                         Số: 13/KH-CB
Về việc xây dựng kế hoạch
học tập chuyên đề năm 2019

KẾ HOẠCH
Sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm về nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

 Căn cứ Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 03-HD/BTGHU, ngày 04 tháng 03 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm về nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
          Chi bộ trường THPT Sông Đốc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ năm 2019 như sau:
      I. Mục đích, yêu cầu:
         1. Qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019 nhằm xây dựng và nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
      2. Tổ chức nghiên cứu, học tập và tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019 phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức.
      3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với kỹ niệm những ngày lễ lớn trong năm; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện học tập, làm theo gương Bác.
      4. Đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị của trung ương kết hợp việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
      II. Nội dung cụ thể:
 
 1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
  1. Nội dung và thời gian
 
Tháng Nội dung Người thực hiện Thời gian
03 - Xây dựng và triển khai kế hoạch.
- Xây dựng bản cam kết cho đảng viên thực hiện.
- Huỳnh Thị Thu Thảo

- Huỳnh Thị Thu Thảo
 
- 05/3/2019

- 05/3/2019
04 Về công tác tự phê bình, phê bình Phạm Thị Quỳnh Nga 05/4/2019
05 Về công tác tự phê bình, phê bình Nguyễn Thanh Hải 03/5/2019
06 Về công tác tự phê bình, phê bình Bùi Kiều Loan 08/6/2019
07 Về công tác thực hành dân chủ ở cơ sở Phạm Văn Toàn 05/7/2019
08 Về công tác thực hành dân chủ ở cơ sở Nguyễn Tuấn Em 03/8/2019
09 Về chất lượng chuyên môn của cán bộ, đảng viên, người lao động Trần Thanh Sơn 06/9/2019
10 Về những biểu hiện tiêu cực, thói hư tật xấu của cán bộ, công chức, viên chức Vũ Văn Chưởng 04/10/2019
11 Về tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Nguyễn Thị Bích Chi 08/11/2019
12 Về tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trần Tố Nhi 06/12/2019
          (Lưu ý: Đảng viên được phân công nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng tháng gởi trước thời gian nêu trên 1 tuần cho đ/c Thảo kiểm tra).
1.2. Hình thức và các bước tiến hành sinh hoạt chuyên đề năm 2019
- Hình thức
+ Chọn một bài báo, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về nội dung nêu trên.
+ Tổng hợp một số lời dạy của Bác liên quan đến nội dung nêu trên.
- Các bước tiến hành sinh hoạt chuyên đề năm 2019
+ Sinh hoạt chuyên đề sau buổi họp chi bộ định kỳ.
+ Đảng viên Phân công chuẩn bị nội dung sẽ trình bày chuyên đề.
1.3. Gợi ý nội dung cần trình bày:
- Nêu sự cần thiết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên quan đến nội dung lựa chọn.
+ Vì sao phải thực hiện chủ đề đã chọn
+ Chủ đề đã chọn có ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị.
- Đánh giá việc thực hiện nội dung liên quan trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.
+ Nêu ưu điểm
+ Nêu khuyết điểm
- Đề ra các giải pháp

2. Về nội dung, thời gian, phương pháp sinh hoạt chuyên đề 03 đợt cao điểm trong năm 2019
2.1. Nội dung và thời gian

 
Tháng Nội dung Người thực hiện Thời gian
04 - Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Báo cáo kết quả thực hiện
- Đ/c Nguyễn Thế Hiệp: xây dựng dự thảo chuyên đề tháng 4

- Đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo
-19/4/2019-29/4/2019
07 - Sinh hoạt chuyên đề “Phát huy dân chủ trong Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Báo cáo kết quả thực hiện
- Đ/c Nguyễn Cảnh Tiên: xây dựng dự thảo chuyên đề tháng 7

- Đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo
- 19/7/2019- 30/7/2019
10 - Sinh hoạt chuyên đề “Chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Báo cáo kết quả thực hiện
- Đ/c Bùi Quang Trung: xây dựng dự thảo chuyên đề tháng 10

- Đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo
- 18/10/2019- 30/10/2019

2.2. Hình thức và các bước tiến hành sinh hoạt chuyên đề năm 2019
- Hình thức: Thuyết trình, trình chiếu hoặc các hình thức khác.
- Các bước tiến hành sinh hoạt chuyên đề cao điểm trong năm 2019
+ Mở đầu: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có); Cử chủ trì, thư ký ghi biên bản sinh hoạt chuyên đề; Thông báo tình hình đảng viên; thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chuyên đề.
+ Tiến hành sinh hoạt: Chủ trì nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề; đảng viên được phân công trình bày dự thảo chuyên đề; các đảng viên phát biểu nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan (khó khăn, hạn chế và đề xuất); trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện d thảo chuyên đề.
+ Kết thúc: Chủ trì đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để đảng viên được phân công bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề. Sau khi hoàn thiện chuyên đề chi bộ gởi đảng viên trong chi bộ để nghiên cứu, học tập và báo cáo về BTG Huyện ủy. Chi bộ ra kết luận hoặc Nghị quyết thực hiện nội dung chuyên đề.
III. Công tác tuyên truyền
      1. Chi ủy, chi bộ và các đoàn thể chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên  truyền về nội dung chuyên đề năm 2019, tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận(1949-2019); 50 năm tác phẩm “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019) gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong năm 2019 và các phong trào thi đua yêu nước,  tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả.
      2. Thông qua việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện “học tập” và “làm theo” gương Bác trong từng tổ chức đảng và bản thân từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “làm theo” gương Bác. Đồng thời, nhắc nhở những cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, tiếp tục phấn đấu khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về gương “Người tốt”, “Việc tốt”, “Người thật”, “Việc thật”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề nghị cấp trên tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng ra trên địa bàn.
4. Sau khi nghiên cứu, thảo luận sinh hoạt các nội dung của chuyên đề, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt các nội dung đó.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm về nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2019 của Chi bộ Trường THPT Sông Đốc.
Rất mong lãnh đạo xem xét.

Nơi nhận:                                                           T/M CHI ỦY CHI BỘ
- Huyện ủy(b/c),                                                        P. BÍ THƯ
- Đảng viên(t/h),  
          - Lưu Chi bộ.                                                                        Huỳnh Thị Thu Thảo

 

Tác giả: Huỳnh Thị Thu Thảo

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:2187 | lượt tải:523

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:2092 | lượt tải:519

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:4493 | lượt tải:1168

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:11394 | lượt tải:4656

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:6168 | lượt tải:1841
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay7,755
 • Tháng hiện tại8,600
 • Tổng lượt truy cập18,278,109
Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi tính tình chúng ta nữa.Boileau
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây