Chi nội bộ năm 2014

Thứ hai - 24/02/2014 02:42
        SỞ GD&ĐT CÀ MAU                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
 
 

      Số: 33 / QĐ -THPTSĐ                                         Sông Đốc , ngày 15 tháng 02 năm 2014
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
của đơn vị trường THPT Sông Đốc
 
 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-SGDĐT ngày 17/01/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
Căn cứ vào ý kiến thống nhất của cán bộ, công chức, viên chức của trường về các nội dung tại quy chế chi tiêu nội bộ của trường,
 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ” của đơn vị trường THPT Sông Đốc.
Điều 2: Cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Sông Đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                  

       HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                           

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT;
- Phòng KH-Tài Chính sở;
- KBNN huyện;
- Lưu VT .                                                                                      
 
 
 
 
SỞ GD&ĐT CÀ MAU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Sông Đốc                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                       
                                                                     Sông Đốc, ngày 15 tháng 02 năm 2014
 
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2014                                          CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SÔNG ĐỐC
(Kèm theo quyết định số 33/QĐ-THPTSĐ ngày 15/02/2014
 của Hiệu trưởng trường THPT Sông Đốc)
 
PHẦN I
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 
- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Sông Đốc và để tạo quyền chủ động trong việc quản lý chi tiêu của đơn vị. Đồng thời tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị  hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Làm căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát của kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên.
- Nhằm sử dụng tài sản đúng mục đích, đạt hiệu quả. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm trong đơn vị.
- Trường tiến hành xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 theo quy định hiện hành. Sau khi dược nghe đóng góp ý kiến của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trên tinh thần dân chủ tập thể, trường đã tổng hợp và thống nhất xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của trường THPT Sông Đốc áp dụng từ năm 2014.
 
PHẦN II
 CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
 
          - Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 25/04/2006 của chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
          - Căn cứ thông tư số 71/2006/TT - BTC ngày 09/08/206 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị dịnh số 43/2006/NĐ – CP ngày 09/08/2006 và Thông tư liên tịch hướng dẫn sửa đổi thông tư liên tịch số 03.2006/TTLT – BTC – BNV ngày 26/06/2007.
          - Căn cứ vào Thông tư số 84/2007/TT – BTC ngày 17/07/2007 của BTC.    
- Căn cứ Nghị định số 49/NĐ/CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và căn cứ vào Hướng dẫn liên ngành số 1665/HD-SGDĐT ngy 02/08/2013 của Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Cà Mau về mức thu học phí đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp,giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngy 16/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị và chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 
PHẦN III
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
1.  Chế chi tiêu nội bộ bao gồm các qui định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thống nhất trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị nhằm tạo nguồn lực, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp, đảm bảo nhiệm vụ được giao.
          Qui chế được xây dựng với sự tham gia bàn bạc, thảo luận của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chuyên môn để sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động.
          2. Các nội dung đơn vị xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ:
          -Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp khác.
          -Chi tiền tăng giờ, làm việc ngoài giờ
          -Chi khen thưởng
          -Chi phí về chuyên môn nghiệp vụ cho ngành.
          -Sử dụng văn phòng phẩm và vật tư văn phòng.
          - Chi tiêu hội nghị, tiếp khách
          -Chi phí sử dụng điện, nước.
          -Sử dụng phương tiện thông tin, điện thoại , Internet
          -Chi tiêu công tác phí.
          - Chi phí thuê mướn (vận chuyển và GV đi học)
          - Sửa chữa thường xuyên
          -Trích lập và sử dụng các quỹ.
          3. Các khoản không thực hiện trong quy chế này (không khoán chi), phải thực hiện theo văn bản hiện hành của nhà nước bao gồm:
           - Bồi dưỡng học sinh giỏi
            - Đầu tư xây dựng cơ bản                                          
            - Kinh phí mua sắm tài sản lớn và sửa chữa lớn TSCĐ
            - Nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Sở Giáo Dục Và Đào Tạo điều động
           - Kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế
            4. Đối tượng áp dụng qui chế:
          Qui chế được áp dụng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THPT Sông Đốc huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau.
 
PHẦN IV
 NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ
 
A.CÁC CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ
                 1.Tổng số CB, GV, CNV hiện tại : 51 người
Trong đó: - Ban lãnh đạo: 03 người
                  - Giáo viên: 42 người
                  - Nhân viên: 06 người trong đó trong biên chế 02 người , nhân viên hợp đồng 04 người
                 2.Tổng số lớp theo năm học 2013-2014 là 18 lớp.
                 3.Tổng số học sinh: 671 học sinh.
 
B.NGUỒN TÀI CHÍNH
       1. Nguồn tài chính thực hiện trong quy chế này gồm:
            - Nguồn kinh phí  ngân sách Nhà nước cấp cho đơn vị chi lương và các hoạt động thường xuyên .
            -  Nguồn học phí : Căn cứ theo NĐ 49/2010, NĐ 74/2013 của Chính phủ và căn cứ vào Hướng dẫn liên ngành số 01/HD-LN ngày 14/01/2011 của Sở Tài chính-Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Cà Mau, Hướng dẫn 1665/HD-SGDĐT ngày 02/08/2013 của GĐ Sở GD&ĐT C Mau.
            Mức thu học phí năm học 2013-2014: 65.000đồng/tháng/học sinh
            Học kỳ 1 thu 4 thng, học kỳ 2 thu 5 thng
       2. Việc quản lý tài sản chung của nhà trường theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính được thực hiện như sau:
                      -Toàn bộ vật tư tài sản của nhà trường được ghi chép, phản ánh trong một hệ thống sổ kế toán thống nhất duy nhất của trường.
                      -Việc sử dụng tài sản cố định cho các hoạt động sự nghiệp thường xuyên được phản ánh giá trị hao mòn vào sổ kế toán mỗi năm 1 lần vào tháng 12, tỷ lệ hao mòn theo quy định hiện hành cho từng đối tượng tài sản cố định.
                      - Thực hiện đúng chế độ đăng ký và báo cáo về tài sản theo quy định của Nhà nước và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra tài sản theo quy định.
        - Quy định đối với việc đầu tư, xây dựng mới, mua sắm tài sản:            + Việc đầu tư, xây dựng mới, sửa chữa lớn, nâng cấp, mua sắm tài sản cố định được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng thì thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.
           + Mua sắm tài sản cố định, thiêt bị đồng bộ có giá trị từ 20 triệu đồng Việt Nam trở lên bằng nguồn vốn ngân sách thì phải bàn bạc thật kỹ, thống nhất trong ban giám hiệu và hội đồng trường và làm thủ tục trình sở GD&ĐT phê duyệt.
           + Quyết định điều động, sắp xếp lại tài sản nội bộ trong phạm vi đơn vị quản lý và quyết định thanh lý các tài sản cố định và báo cáo sở GD&ĐT, sở Tài chính. Số tiền thu được do thanh lý, nhượng bán tài sản sau khi trừ chi phí hợp lệ trong quá trình thanh lý được bổ sung vào quỹ phát triển sự nghiệp để đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị theo quy định hiện hành.
 
C.CÁC NỘI DUNG CHI
I/ Chi thanh toán cá nhân
          1. Tiền lương theo qui định của nhà nước: Mức lương tối thiểu, hệ số lương, hệ số phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi của ngành, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp kiêm nhiệm theo qui định hiện hành.
          Nâng bậc lương đúng hạn và trước hạn theo qui định.
     Ban chi ủy chi bộ Đảng được hưởng phụ cấp là 0,3 mức lương tối thiểu/người/tháng.
Nhân viên hợp đồng: tiền cơng trả theo bản hợp đồng đối với mỗi đối tượng.
Nhân viên hành chính đhang tháng được hưởng 15% phụ cấp khoản chi này được chi từ nguồn thu học phí được để lại của đơn vị.
2. Chế độ chi trả thêm giờ: Định mức giờ tiêu chuẩn cho giáo viên trong năm áp dụng theo qui định của ngành. Mọi công tác kiêm nhiệm theo đúng văn bản nhà nước.
          Số tiết tăng giờ được tính theo từng học kỳ và được chi trả theo chế độ hiện hành.
          Phụ cấp trực cơ quan vào ngày lễ, tết thực hiện theo chế độ qui định của Nhà nước.
          Làm thêm việc ban đêm và ngày chủ nhật (không tính họp HĐGD và họp tổ chuyên môn định kỳ hàng tháng theo quy định hiện hành). Do đặc thù công việc của một trường học và nhà trường hiện nay học cả hai ca sáng, chiều nên có một số công việc không thể thực hiện và hoàn thành trong giờ hành chính như kiểm tra nội bộ, kiểm tra hồ sơ, kiểm kê tài sản và một số công việc khác vv… những việc này thường phải làm vào ban đêm và chủ nhật. Mức chi bồi dưỡng 23.000 đồng/giờ/người. Ban đêm làm việc không quá 02 giờ, chủ nhật mỗi buổi không quá 03 giờ.
          3. Thanh toán các khoản đóng góp: Các khoản BHXH,BHYT, BHTN, KP Công đoàn thực hiện theo quy định của nhà nước.
    
          II/ Chi hoạt động
          1. Chi khen thưởng
- Học sinh giỏi được thưởng không quá 100 000đ/học kì/1 học sinh
- Học sinh tiên tiến được thưởng không quá 60 000đ/học kì/1 học sinh
          - Học sinh có thành tích cao trong các hoạt động hoặc cố gắng nhiều trong học tập được thưởng không quá 40 000đ/năm học/1 học sinh ( mỗi lớp được chọn 02 em vào cuối năm học).
          2. Chi phúc lợi tập thể
                 1). Đi phép năm:
          a) Tiêu chuẩn đi phép: phải được lãnh đạo sở GD&ĐT, Lãnh đạo trường cấp giấy phép và chỉ được thanh toán tiền tàu xe theo đúng tiêu chuẩn nghỉ phép,  khoảng cách hai kỳ nghỉ phép là ba năm trừ trường hợp cha hoặc mẹ bị mất.
          b) Tiền tàu xe được thanh toán: cán bộ, giáo viên được thanh toán tiền tàu xe đi phép cả đi và về(có đủ vé tàu xe kèm) theo tuyến tính từ đơn vị đến:
          - Các tỉnh Nam Bộ được thanh toán không quá 1 000 000đ/ người/2lượt đi về.
          - Các tỉnh nam Trung Bộ(Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên…) thanh toán không quá 1.600.000đ/người/ 2lượt đi về.
          -Các tỉnh bắc Trung Bộ (Từ Huế đến Thanh Hoá) được thanh toán không quá 2.000.000đ/người/2lượt đi về.
           - Các tỉnh Miền Bắc (Từ Ninh Bình trở ra) được thanh toán không quá 2.400.000đ/ngườ/ 2lượt đi về.
              2) Tiền nước uống: Tiền nước lọc, tiền trà phục vụ nước uống hàng ngày của đơn vị được thanh toán thực tế nhưng không quá 20 000đ/người/tháng.
               3. Thanh toán dịch vụ công cộng: tất cả cán bộ, giáo viên tiết kiệm tối đa việc sử dụng điện, nước trong cơ quan. Mức chi theo hóa đơn thực tế.         
                 4. Sử dụng vật tư văn phòng:    Chi theo nhu cầu thực tế và thanh toán theo hoá đơn tài chính. Những vật tư cần chi là:
       - Văn phòng phẩm sử dụng cho công tác quản lý.
       - Chi mua đồ dùng văn phòng.
       - Vật tư văn phòng khác.
              5. Thông tin tuyên truyền, liên lạc:
       - Điện thoại cơ quan, Enternet và máy Fax thanh toán theo hóa đơn bưu điện nhưng phải tiết kiệm, không thanh toán tiền điện thoại cho việc riêng.
       Hỗ trợ tiền điện thoại cho cán bộ quản lý do nhu cầu công tác:
          + Hiệu trưởng: 200.000đ/tháng
          + Phó hiệu trưởng, kế toán, văn thư: 100.000đ/người/tháng
         - Báo chí: Hàng quý thư viện lập kế hoạch đặt báo được thủ trưởng phê duyệt và thanh toán theo hóa đơn của Bưu điện.  
              6. Công tác phí:
          Công tác phí được thực hiện theo quyết định số 240/QĐ-UBND của chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị, chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở thực hành tiết kiệm.
          Trường THPT Sông Đốc quy định:
          * Công tác trong ngày thanh toán theo hình thức khoán:
          Trong huyện Trần Văn Thời (Cách trường từ 15km trở lên) được thanh toán 100.000đ/người/chuyến;
          Các huyện khác trong tỉnh và thành phố Cà Mau được thanh toán 200.000đ/người/chuyến.
          * Công tác từ hai ngày liên tục trở lên:
            1.Tiền tàu xe: Người đi công tác tại Cà Mau được thanh toán tiền tàu xe đi và về là 100.000đ/chuyến; công tác tại thị trấn Trần Văn Thời được thanh toán 50.000đ/chuyến; những nơi khác theo giá phương tiện công cộng.
           2.Phụ cấp công tác:
- Công tác trong huyện (Từ 15 km trở ln) được hưởng phụ cấp 50.000đ/ngày/người.
-  Công tác khác huyện (trong tỉnh) và TP Cà Mau  được hưởng phụ cấp 100.000đ/ngày/người.
- Công tác ngoài tỉnh từ 2 ngày trở lên được thanh toán phụ cấp 150.000đ/ngày/người
          3. Định mức thuê phòng nghỉ:
           Người đi công tác hay dự hội nghị trong tỉnh từ hai ngày liên tục trở lên không được thanh toán nghỉ trọ đêm hôm trước.
           -Trường hợp đi công tác nhiều người:
                           + Nếu có hóa đơn nghỉ trọ: công tác trong tỉnh tối đa được thanh toán 150.000đ/người/đêm; ngoài tỉnh mức thanh toán tối đa là 180.000đ/người /đêm; tại tp HCM mức thanh toán tối đa là 250.000đ/người/đêm.
                           + Nếu không có hóa đơn nghỉ trọ (tự sắp xếp chỗ nghỉ ): công tác trong tỉnh được thanh toán 100.000đ/người/đêm; công tác ngoài tỉnh được thanh toán 120.000đ/người/đêm; đi công tác tại TP Hồ Chí Minh thì được thanh toán 150.000đ/người /đêm.
         - Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có một người khác giới thì mức thuê phòng nghỉ trọ như sau: nếu có hóa đơn thì được thanh toán tối đa 160.000đ/người/đêm đối với công tác trong tỉnh, ngoài tỉnh thanh toán tối đa 240.000đ/người/đêm; tại thành phố Hồ Chí Minh được thanh toán không quá 400.000đ/người/đêm. Nếu không có hóa đơn thì  tiền nghỉ đêm được thanh toán như đi nhiều người mà không có hóa đơn nghỉ trọ.        
                 7.Chi phí thuê mướn:
   - Chi tiền vận chuyển và thuê mướn khác theo thực tế.
   - Chi chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quyết định của Giám đốc Sở Nội Vụ, Sở Giáo dục, của Hiệu trưởng kể cả học tập trước hoặc sau kết nạp Đảng: thanh toán tiền tàu xe một lượt đi về cho mỗi đợt học và hỗ trợ 40.000đ/1ngày thực học.
               8. Chi sửa chữa thường xuyên và mua sắm tài sản cố định:
       Sửa chữa nhỏ và mua sắm tài sản thanh toán thực tế do nhu cầu và hiệu trưởng quyết định.
               9. Thanh toán chi phí nghiệp vụ chuyên môn:
       -Văn phòng phẩm : khoán chi cho mỗi giáo viên bình quân số tiền 300.000đ/ năm học dùng để mua phấn, viết, thước kẻ, giấy, giáo án,…vv. Văn phòng phí dùng chung của mỗi tổ là 300.000đ/năm học.
       -Sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ theo dõi tiết học, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo phục vụ giảng dạy, tài liệu chuyên môn, mua vật liêu phục vụ cho việc thực hành đối với các tiết thực hành trong phân phối chương trình… theo hoá đơn mua thực tế.
       - Chi mua đồ dùng, thiết bị dạy học theo hóa đơn thực tế.
       - Chi tiền trang phục cho giáo viên dạy môn thể dục, môn quốc phòng: 1.200.000đ/gv/năm học.
       - Bảo hộ lao động cho nhân viên bảo vệ không quá 1.000.000đ/người/năm.     
       -Báo cáo chuyên đề cấp tổ chuyên môn được chi phí không quá 200.000đ/ chuyên đề, ngoại khóa từ 100 hs trở lên được thanh toán không quá 400.000đ.
    *  Thực hiện các kỳ thi, hội thi trong ngành cấp tỉnh: thực hiện theo hướng dẫn số 03/HD-STC ngày 30/8/2012 của Giám đốc Sở Tài Chính Cà Mau:
                - Tuyển sinh vào lớp 10: thực hiện trong thời gian 10 ngày, chế độ theo qui định.
                - Chi cho công tác bồi dưỡng và đi thi của đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh:
                          + Dạy lý thuyết: 122.500đồng/tiết.
                          + Dạy thực hành: 171.500đồng/tiết.
                          + Chi tiền ăn cho học sinh đội tuyển đđi thi : 100.000đồng/người/ngày.
                          +Chi may đồng phục cho đoàn tham dự kỳ thi (nếu ban tổ chức yêu cầu): không quá 210.000đồng/người.
  - Tham gia các phong trào TDTT-Văn nghệ cấp tỉnh: thời gian tập huấn không quá 10 ngày, thời gian dự thi theo qui định của sở Gio dục
                           +Chi cho cán bộ phụ trách: 30.000đồng/người/ngày.
                           +Huấn luyện viên: 350.000đồng/người/ngày.
                           +Tiền nước uống: 5.000đồng/người/ngày.
   Chế độ của học sinh trong thời gian dự thi:
                           +Tiền ăn: 100.000đồng/người/ngày
                           +Tiền tàu xe, tiền ở được thanh toán theo quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ công chức viên chức đi công tác trong tỉnh.
                           +Chi may đồng phục cho đoàn tham dự kỳ thi (nếu ban tổ chức yêu cầu): không quá 210.000đồng/người. 
       - Hoạt động Đoàn thanh niên: Hỗ trợ các phong trào đoàn (kể cả tiền bồi dưỡng cho các giám khảo trong các cuộc thi) không quá 15.000.000đ/năm học.      
              10. Chi khác:
        - Kỷ niệm các ngày lễ lớn như:
                           -Lễ khai giảng năm học
                           -Hội nghị CB-CC
                           -Ngày nhà giáo Việt nam 20/11
                           -Lễ sơ kết học kỳ I
                           -Ngày quốc tế Phụ nữ 08/3
                           - Lễ tổng kết năm học
          Số lượng đại biểu tham dự do Hiệu trưởng quyết định
          Tổng số tiền chi không vượt quá 6.000.000đ/ năm học.
       - Chi tiếp khách:
          Thanh toán mức chi từng trường hợp do hiệu trưởng quyết định có kèm theo công văn của đoàn đến công tác tại trường và hóa đơn thanh toán chi phí ăn uống.
       
D: TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ
           Sau khi cân đối các khoản thu, chi tiêu nội bộ, phần chênh lệch còn lại lãnh đạo trường thống nhât với ban chấp hành công đoàn trích lập 03 quỹ như sau:
1/ Quỹ khen thưởng: khen thưởng cho cá nhân, tập thể CB giáo viên, học sinh đạt kết quả lao động, học tập xuất sắc, danh hiệu thi đua của trường, của ngành.
2/ Quỹ phát triển sự nghiệp: Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà trường.
3/ Quỹ phúc lợi: Trợ cấp khó khăn thường xuyên và đột xuất.
 
PHẦN V
KẾ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
VÀ KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
 
         Việc kế toán, kiểm toán, quyết toán ngân sách, kiểm tra, thanh tra và xử lý việc chấp hành các chế độ thu, chi và quản lý ngân sách, quản lý tài sản được thực hiện theo đúng hướng dẫn của phòng Kế hoạch- tài chính sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, của kho bạc NN huyện Trần Văn Thời và các quy định của pháp luật hiện hành
 
PHẦN VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường nghiên cứu và giám sát việc thực hiện quy định này nhằm phát huy dân chủ, minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác.
          Quy chế này được lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và được thảo luận giữa lãnh đạo trường và BCH công đoàn, được lấy ý kiến biểu quyết toàn thể HĐGD và được thông qua tại hội đồng trường.
        Bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các tổ, cá nhân có liên quan thực hiện quy chế này.
        Quy chế này có hiệu lực từ tháng 2/2014. Những quy định của trường trước đây trái với nội dung quy chế này đều bãi bỏ.
        Sau mỗi năm thực hiện, Hội đồng trường tiến hành xem xét để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều khoản cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và các văn bản pháp quy mới của Chính phủ, các Bộ, ngành, của tỉnh và của sở Giáo dục & đào tạo.
 
CT CÔNG ĐOÀN                                         HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)                                                         (Đã ký)
Trần Đức Duy                                              Nguyễn Tấn Nguyên
 


 
 

Tác giả: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:2199 | lượt tải:523

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:2099 | lượt tải:523

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:4502 | lượt tải:1169

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:11411 | lượt tải:4658

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:6183 | lượt tải:1844
 • Đang truy cập22
 • Hôm nay5,655
 • Tháng hiện tại35,552
 • Tổng lượt truy cập18,305,061
Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu. Song chính nhờ sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước.E. Hemingway
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây