Kế hoạch Chi bộ Tháng 03-2019

Thứ năm - 07/03/2019 00:53

Kế hoạch Chi bộ Tháng 03-2019

Kế hoạch Chi bộ Tháng 03-2019
Kế hoạch Chi bộ Tháng 03-2019
   ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẦN VĂN THỜI             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                                             
                                   *                                               Sông Đốc, ngày 07 tháng 3 năm 2019
                       Số: 15-KH/CB                                                                                  

Kế hoạch tháng 03/2019
             
I. Kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện công tác tháng 02/2019:
1. Ưu điểm:
1.1. Công tác tư tưởng chính trị:
- Quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của cấp ủy các cấp, của ngành đến tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đơn vị.
- Tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, nội quy, quy chế cơ quan.
- Tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên, giáo viên ổn định trước và sau Tết Nguyên đán 2019, chưa xuất hiện hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc công văn số 1486-CV/HU, ngày 22/01/2019 của Huyện ủy về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
1.2. Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Đảng:
- Phân công cán bộ, đảng viên trực Tết đầy đủ.
- Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 của chính quyền và 2015-2020; 2020-2025 của Đảng.
1.3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:
1.3.1 .Công đoàn:
- Tổ chức triển khai tốt cho công đoàn viên thông báo số 99/TB-SGĐT, ngày 18/01/2019 về việc Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và treo cờ Tổ quốc của Sở GD&ĐT Cà Mau.
- Cùng với Chính quyền tổ chức tốt Hội thao truyền thống các trường THPT trong huyện Trần Văn Thời lần thứ 15.
- Báo cáo công tác kê khai, công khai tài sản về Sở GD&ĐT kịp thời.
1.3.2. Đoàn thanh niên:
- Thực hiện tốt việc kiểm tra nề nếp học tập, giờ giấc, nội quy của HS.
- Tham gia tốt các phong trào do Sở và Bộ GD-ĐT tổ chức.
- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội trại và các hoạt động phong trào chào mừng 26/3/2019.
1.4. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, trong đó có một số công việc nổi bậc sau:
- Nề nếp dạy và học sau Tết Nguyên đán (cả chính khóa và dạy thêm) khá tốt.
- Tổ chức kiểm tra CĐ, HĐSP nhà giáo theo kế hoạch; tổ chức thi GVDG cấp trường tiết 2.
- Tổ chức BDHSG khối 10 và 11 theo lịch.
- Báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 về Sở kịp thời.
- Dọn dẹp các nhà vệ sinh, vệ sinh khuôn viên sạch sẽ, chăm sóc cây xanh theo phân công.
- Tổ chức khá tốt Hội thao truyền thống các trường THPT trên địa bàn huyện lần thứ 15.
2. Hạn chế:
- Việc triển khai 1 số văn bản của cấp trên còn chậm.
- Nề nếp học tập, thực hiện nội quy của một số lớp chưa tốt, tỉ lệ chuyên cần chưa cao kể cả các lớp chính khóa và học thêm, nhất là tuần đầu sau Tết Nguyên đán.
- Việc cập nhật BHYT của HS thuộc địa bàn thị trấn Sông Đốc quá chậm; thu học phí HKII, BHYT của HS còn chậm.
II. Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 03/2019:
1. Công tác tư tưởng chính trị:
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, các văn bản chỉ đạo, điều hành của ngành, các quy chế, quy định, nội quy của đơn vị.
- Tiếp tục ổn định tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên, không để xảy ra hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm đạo đạo đức nhà giáo.
- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết tháng 3 của Chi bộ.
2. Công tác tổ chức - xây dựng, phát triển Đảng:
2.1. Công Công tác tổ chức:
- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.
- Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.
- Tổ chức khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. theo hướng dẫn của cấp trên.
- Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách cho UBKT huyện ủy giám sát trong tháng 3 và 4/2019.
2.2. Công tác phát triển Đảng:
- Tiếp tục chọn cử quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong tháng 3/2019; thực hiện nghiêm túc công văn số 1523-CV/HU, ngày 19/02/2019 của Huyện ủy Trần Văn Thời về việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2019 (03 đảng viên).
- Trong sinh hoạt chi bộ, tất cả đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực tham gia đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng nghị quyết, xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.
2.3. Công tác kiểm tra – Giám sát:
Giao đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo, phó bí thư Chi bộ, thự hiện nội dung sau:
- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 theo hướng dẫn của cấp trên.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch.

2.4. Công tác thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2019
Giao đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo, phó bí thư Chi bộ, thự hiện nội dung sau:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng tháng và chuyên đề 2 đợt cao điểm năm 2019 theo kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 22/02/2019 của BTV Huyện ủy về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 22/2/2019 của BTV Huyện ủy.
4. Công tác lãnh đạo đoàn thể:
4.1. Công đoàn:
Giao đ/c Bùi Quang Trung, chủ tịch Công đoàn, thực hiện một số nội dung sau:
- Vận động, tuyền truyền công đoàn viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành, các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị; ra sức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch tháng 3 năm học 2018-2019.
- Chỉ đạo các tổ công đoàn, cùng với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên và kịp thời báo cáo cho Chi ủy chi bộ xem xét, giải quyết.
- Cùng với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế phối hợp, góp phần xây dựng chính quyền, công đoàn ngày càng vững mạnh.
- Tổ chức, triển khai kế hoạch chào mừng 08/3 và 26/3/2019.
- Tổ chức, triển khai cho công đoàn viên chuyên đề “Học tập và làm theo Bác năm 2019”; tổ chức cho công đoàn viên không phải là đảng viên viết bản cam kết rèn luyện theo mẫu (chậm nhất ngày 31/3/2019).
4.2. Đoàn thanh niên:
Giao đ/c Nguyễn Cảnh Tiên, bí thư Đoàn thanh niên, thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục giáo dục ý thức chấp hành nội quy nề nếp, chuyên cần học tập, việc thực hiện ATGT cho Đoàn viên, thanh niên; tăng cường công tác kiểm tra nề nếp HS và kiến nghị biện pháp xử lý HS vi phạm đảm bảo có hiệu quả, mang tính giáo dục.
- Tham gia tốt các phong trào do Sở và Bộ GD-ĐT tổ chức, trong đó tập trung tham gia cuộc thi ATGT,…
- Xây dựng và tổ chức  thực hiện kế hoạch hoạt động các phong trào thi đua mừng 26/3/2019, phương án tổ chức cấm trại, dự trù kinh phí..
5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên cần tập trung chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm sau:
* Đối với công tác chuyên môn: Giao đ/c Trần Thanh Sơn, chi ủy viên, phó hiệu trưởng, chỉ đạo, theo dõi và thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục chỉ đạo chuyên môn ổn định nề nếp dạy và học (cả chính khóa và dạy thêm).
- Tổ chức kiểm tra CĐ, HĐSP nhà giáo theo kế hoạch; hoàn thành thi GVDG cấp trường tiết 2, công nhận kết quả thi.
- Tổ chức BDHSG khối 10 và 11, bồi dưỡng điền kinh theo lịch.
- Đẩy mạnh ôn thi THPT và tổ chức thi thử theo kế hoạch.
- Phát động thi đua dạy tốt, học tốt trong CB- GV- NV nhân các chủ điểm trong tháng 02 và 03 (03/02, 08/03 và 26/ 03/ 2019).
- Tổng hợp kết quả 2 mặt giáo dục giữa kỳ 2.
* Cơ sở vật chất: Giao đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:
- Kiểm tra, dọn dẹp các nhà vệ sinh, vệ sinh khuôn viên sạch sẽ, chăm sóc cây xanh theo phân công.
- Chỉ đạo Tổ kiểm tra nề nếp tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nề nếp của HS; tổ chức trực cổng, xử lý HS vi phạm.
- Chuẩn bị mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng mới 10 phòng học và 2 phòng thí nghiệm, san lấp mặt bằng phía trước trường.
* Giao đồng chí Nguyễn Tấn Nguyên thực hiện một số công việc sauLđ/c Thảo sẽ phụ trách thêm phần việc của đ/c guyên- lí do: đ/c Nguyên chuyển công tác về Sở GD&ĐT Cà Mau ngày 01/3/2019).
- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
- Chỉ đạo GVCN theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp, nội quy, ý thức học tập của học sinh kể cả chính khóa và học thêm.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc rà soát hồ sơ học sinh (học bạ, GKS, các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ ưu tiên,…) khối 12.
- Chỉ đạo bộ phận kế toán tổng hợp các khoản thu của HKII.
- Tổ chức thi công công trình tài trợ theo Quyết định số 2980/QĐ-SGDĐT, ngày 05/12/2018 của sở GD&ĐT Cà Mau.
Trên đây là báo cáo nghị quyết tháng 02 và kế hoạch hoạt động tháng 03/2019 của Chi bộ trường THPT Sông Đốc.

Nơi nhận:
- Cấp ủy,
- Đảng viên,
- Lưu tại CB.
                                                                          TM. CHI ỦY CHI BỘ                                                                                                                                            P.BÍ THƯ
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                           Huỳnh Thị Thu Thảo

   ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẦN VĂN THỜI             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                                             
                                   *                                             Sông Đốc, ngày  06 tháng 03 năm 2019
                       Số: 14 -NQ/CB                                                                                  

NGHỊ QUYẾT
CHI BỘ THÁNG 3/2019
             
Chi bộ trường THPT Sông Đốc tổ chức buổi sinh hoạt thường lệ vào ngày      tháng 03 năm 2019, sau khi xem xét và nghe các ý kiến phát biểu của đảng viên trong chi bộ về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 02 và kế hoạch hoạt động tháng 03/2019 của Chi bộ trường THPT sông Đốc,
QUYẾT NGHỊ
1. Chi bộ trường THPT Sông Đốc nhất trí thông qua Báo cáo, Kế hoạch như sau:
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tháng 02/2019 và kế hoạch hoạt động tháng 03/2019 của Chi bộ trường THPT Sông Đốc.
2. Giao Chi ủy chi bộ tiếp thu ý kiến của đảng viên, điều chỉnh và ban hành văn bản chính thức để tổ chức thực hiện. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, thành viên cấp ủy, toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng 03/2019.
Chi ủy chi bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đơn vị tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt kết quả cao nhất những nội dung đã được thông qua. Căn cứ Nghị quyết này các tổ chức, bộ phận triển khai cho toàn thể thành viên của mình thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.
Nơi nhận:
- Cấp ủy,
- Đảng viên,
- Lưu tại CB.
                                                                                 T.M CHI BỘ                                                                                                                                                   P.BÍ THƯ

                                                                                          
                                                                                     (Đã ký)


                                                                          Huỳnh Thị Thu Thảo
                                                                                          

 
 

 

Tác giả: Huỳnh Thị Thu Thảo

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:2472 | lượt tải:541

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:2231 | lượt tải:555

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:4874 | lượt tải:1221

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:11784 | lượt tải:4689

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:6600 | lượt tải:1884
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay10,532
 • Tháng hiện tại55,562
 • Tổng lượt truy cập19,077,974
Tình yêu là điều kiện, nơi đó hình ảnh của người khác cần thiết cho chính bản thân của bạn.R. A. Heinlein
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây